Positivt samarbete mellan näringsliv och utbildning

Industridag Östergötland i Mjölby upplevde jag som en mycket lyckad dag med ett intressant innehåll. Industridagen är viktig som en riktad ”informationsdag”, med så väl ett nuläges- som ett framtidsperspektiv, men är också en dag där näringsliv och utbildning kommer samman med ett gemensamt fokus – möjligheter och utmaningar.
Dagen gav goda möjligheter till att knyta nya kontakter för samverkan och förmiddagens korta presentationer gav en bra överblick av vad som behandlades under dagen. Jag hade väldigt gärna deltagit i flera av de olika seminarierna.
De olika studiebesöken som arrangerades var uppskattade. Själv tillhörde jag gruppen som fick besöka Toyota och ta del av ett välplanerat, informativt och trevligt upplägg.

Under eftermiddagen ansvarade Curt Nicolin Gymnasiet tillsammans med Siemens för ett seminarium som handlade om Additiv tillverkning (AM) och projektet ”Digikoord”. Åhörarna som kom till seminariet var till övervägande del företagsrepresentanter som ville höra mer om projektet och dess erbjudande. Vi är mycket nöjda med deltagandet och responsen från seminariet där nya kontakter etablerades och vi fick förmedla viktig information som företagen kan ta ställning till. Den som inte hade möjlighet att delta under AM-seminariet, men är intresserad av dess innehåll, hittar nödvändig information på projektets hemsida: digikooord.se

I väntan på nästa Industridag ser jag fram emot det positiva samarbete som redan finns mellan näringsliv och utbildning samt alla de aktiviteter som sker för att stärka industrins situation ytterligare i länet.

Magnus Ekenblom, vd
Curt Nicolin Gymnasiet AB
Finspång

Vill du läsa mer?